İlçe Emniyet Müdürlüğü

Kurum Adı
Telefon-Faks
Adresi
Web Adresi
E-posta
İlçe Emniyet Müdürlüğü
0332 426 19 56
0332 426 17 00
Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı 1.Kat No:50 Bozkır / KONYA

BOZKIR İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

EMNİYET AMİRLİĞİMİZ KURULUŞ BİLGİLERİ

İlçe Emniyet Amirliğimiz 30.07.1987 Yılında Emniyet Komiserliği olarak kurulmuş, 01.02.1988 tarihinde İçişleri Bakanlığının onayı ile (B) tipi Emniyet Amirliğine dönüştürülmüştür. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimiz 23.01.1991 gün ve EGM.TRF.DAİ.Başkanlığı Plan ve Dos.025589 sayılı emirleri gereği 27.05.1991 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanarak faaliyete geçmiş ve hizmetine devam etmektedir. Merkez Karakol Amirliğimiz ise Valilik Makamının 05.11.2002 tarih ve 2393 sayılı olurları ile Polis Merkezi Amirliğine dönüştürülmüştür. Emniyet Amirliğimiz ve Bağlı Birimler Hükümet Konağı giriş katında tahsis edilen (10) adet odada hizmet vermektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AdresDemirasaf Mah., Demirasaf Cad., Hükümet Konağı Giriş Katı
BOZKIR / KONYA
Telefon (Makam)0 (332) 426 19 83
Telefon (Santral)0 (332) 426 19 59
Telefon (Trafik)0 (332) 426 15 08
Faks0 (332) 426 17 00
Webhttp://www.konya.pol.tr (Konya Emniyet Müdürlüğü)
E-postabozkir@konya.pol.tr

VERİLEN HİZMETLER:


İlçe Emniyet Amirliğimiz bünyesinde Emniyet Amirliğimize bağlı hizmet büroları, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimiz bünyesinde Sürücü Belgesi, Araç tescil ve diğer trafik hizmetleri, Polis Merkezi Amirlimizce adli-idari iş ve işlemler yürütülmektedir. 

BİRİMLERİMİZ

POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ

Kişilerin kimliklerini, uluslararası kabul edilen parmak izi ve fotoğraf tekniğine göre tespit etmek. Bu amaçla On ve Tek Parmak ve gerektiğinde avuç İzlerini almak ve tasnif edip arşivlemek. Parmak izleri alınan kişilerin, işledikleri suçlarla zabıtaya intikal eden her türlü hallerini ve sonuçlarını takip ederek, geçmiş durumlarını gösteren parmak izi sicil kayıtlarını tutmak. Gerektiğinde, kişilerin geçmiş hallerinin belirlenmesi hakkında yetkili kişi ya da makamlarca istenilen bilgileri karşılamak. 

Polisin Kriminal teknik görevlerinin gerektirdiği fotoğrafçılık hizmetlerini yürütmek. 

Kişilerin eşkal tespitini yapmak, sınıflandırmak ve arşivlemek, gerektiğinde görgü tanıklarının açıklamasına uygun robot resimler çizmek, bunları arşivdeki benzer eşkal tanımları ile karşılaştırmak. 

Olay yerlerini teknik yöntemlerle incelemek, kroki, plan, fotoğraf veya video ile tespit etmek, elde edilen iz ve delilleri toplamak, değerlendirmek, Polis Bölge Laboratuarlarınca değerlendirilmesi gereken maddi delilleri usulüne göre ambalajlayıp ilgili birime göndermek. 

Olay yerinden elde edilen parmak veya avuç izleri ile mekan itibari ile bırakılan diğer izleri, arşivinde mevcut izlerle veya şüpheli şahıslara ait izlerle karşılaştırmak ve gerekli teşhisi yapmak. 

Kişilere ait sicil ve parmak izi dosyalarındaki parmak izi, kimlik, eşkal, suç ve benzeri her türlü bilgileri bilgisayara kaydetmek. 

Olay Yeri ve maddi delillerle ilgili olarak, olay ve mukayeseli olay analizlerine katılmak. 

Verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir. 

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BÜRO AMİRLİĞİ

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİĞİN AMAÇLARI NELERDİR?

Polis görevlerinin bir gereği olarak toplumla sürekli ve zorunlu ilişkilerde bulunmaktadır ve tüm eylem ve işlemlerini yasalara uygun biçimde gerçekleştirmek, yasaları vatandaşlara eşit şekilde uygulamak, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini rahatça kullanabilecekleri ortamı yaratmakla yükümlüdür. Güvenliğin sağlanması, çağdaş devletlerin olmazsa olmaz ilkeleri arasında yer almakta ve devletlerin var olma nedenlerinin başında gelmektedir. İç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması, toplumun emniyet içinde varlığını sürdürmesi yönüyle vazgeçilmezdir. Türkiye’de güvenlik hizmetlerinin toplumun katılım ve desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalışmaların yaşama geçirilmesidir. 

http://www.konya.pol.tr/tdp/default.asp 

BİLGİ EDİNME BÜRO AMİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 09.01.2003 tarihinde kabul edilerek 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve söz konusu Kanunun gereğince hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkinin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” de 27.10.2003 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Müdürlüğümüz Basın Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde “Bilgi Edinme Büro Amirliği” kurulması Bakanlık Makamının 07.06.2004 tarihli onayına istinaden Valilik Makamının 28.06.2004 tarihli onayı ile söz konusu Büro Amirliği faaliyete geçirilmiştir. 

http://www.konya.pol.tr/index.asp (e-polis den Bilgi Edinme) 

ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ

Asayiş Büro Amirliğince yürütülen güvenlik hizmetlerinde, çağın gereklerine uygun gelişim ve değişimin sağlanması, halkın suçu önlemeye yönelik tedbir alma ve toplumsal sorumluluk alma bilincinin geliştirilmesi, güvenlik hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması için toplumun tüm kesimlerinin katılımının ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülmektedir. 

Teşkilatımız suç ile mücadelede vatandaş memnuniyetini ve halkın desteğinin sağlanmasını bir hizmet ilkesi olarak benimsemiş, suçla mücadelede etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasını suç ve suçsuzluğun azaltılmasını, vatandaşın suçla mücadeleye katılımının sağlanmasını hedef almış böylece daha huzurlu güvenli yaşanılabilir bir topluma ulaşmayı amaç edinmiştir. 

Toplumun güvenli yaşamının sağlanması ve güvenlik memnuniyetinin yükseltilmesini hedef bilen teşkilatımızın çalışmalarının yanında halkında bu mücadelede yer alarak suç ve suçlulara karşı polise destek olmaları hiç şüphesiz birlikte yaşadığımız bu ilçeyi örnek bir ilçe haline getirecektir. 

Bu bağlamda herhangi bir olumsuzluk anında, halkın polise ulaşmada en kolay, en çabuk ve hiçbir maliyet gerektirmeyen yolu olan “155 POLİS İMDAT” telefonunu, toplumda hiçbir tereddüte yol açmadan arama bilincini yerleştirmek, “Uygar dünya insanı, polisi ile birlikte asayiş ve güvenliği sağlar” sloganıyla başlattığımız suçla mücadelemiz sırasında bir örnek teşkil edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Bu zamana kadar kentine ve polisine sahip çıktığını suçüstü yakalanan şüpheli istatistiklerinde de ortaya koyan değerleri bundan sonra da yükselen bir çizgiyle daha da ileriye taşıyacağından eminiz. Bananecilik ve umursamazlık hissine kapılmadan bir gün benim de ihtiyacımız olabilir diye düşünerek karşılaştığı bütün olayları “155 Polis İmdat” telefonunu arayan vatandaşımız, kimliğinin kesinlikle gizli kalacağını, hiçbir ücret ödemeyeceğini ve sadece birkaç dakika içerisinde polisin olay yerinde olacağını bilmelidir. 

TEM BÜRO AMİRLİĞİ

Günümüzde terörizm, dünyada en çok tartışılan sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorun özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ deki Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yapılan terörist saldırılardan sonra küresel bir boyut kazanmıştır. Görünen o ki içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda da insanoğlu için uğraşılması gereken en büyük sorunlar arasında terör, ön sıralarda yerini alacaktır. 

Türkiye’de de uzun süreden beri sürekli gündemde kalan en önemli sorunlardan biri olan terörizm, halen genel güvenliği tehdit edici ve huzur bozucu bir faktör olarak kendisini devam ettirmektedir. Çünkü yıllardan bu yana terörle mücadele bir güvenlik sorunu olarak ele alınarak, çözüm yolları üretilmeye çalışılmıştır. Halbuki terörizmin yalnızca bir güvenlik sorunu olmadığı, aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi nedenlere de bağlı bir olgu olduğu yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Bu bağlamda yalnızca güvenlik güçlerine değil, bütün devlet kuruluşları, siyasi partiler, basın,sivil toplum örgütleri ve toplumumuzda yaşayan herkese büyük görevler düşmektedir. 

Terörün Tanımı : Terör cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, Devletin otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel ahlakı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

Terör ve terörizm konularında farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Bu nedenle, kavramları zihinlerde berraklaştırabilmek için yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan tanımların birlikte incelenmesinde fayda vardır. 

Kökünü Latince "terrere" sözcüğünden alan terör deyimi "korkudan sarsıntı geçirme" veya "korkudan dehşete düşmeye sebep olma" anlamlarına gelmekte olup, ilk defa Dictionnarire de I'Academie Française'nin 1789 yılında yayınlanan ekinde rastlanmaktadır. Nitekim, 1789 Fransız ihtilali sonrasının dönemi tarihçilerince "terör rejimi-rejime de la terreur" olarak anıldığı Türkçe’deki karşılığı "yıldırma, korkutma" olan terör kelimesi Fransızca Petit Robert sözlüğünde "bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için meydana getirdiği ortak korku" anlamında yer alırken, Siyasi Terimler ve Örgütler sözlüğünde "kamu otoritesini veya toplum yapısını yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri" olarak belirtilmektedir. 

İki veya daha fazla kimsenin birinci fıkrada yazılı terör suçunu işlemek amacıyla birleşmesi halinde bu kanunda yazılı olan örgüt meydana gelmiş sayılır. 

Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet, çete veya silahlı çeteyi kapsar. 

GÜVENLİK BÜRO AMİRLİĞİ

Devletin genel güvenliğini ve anayasal düzeni sağlamak amacıyla; ilgili mevzuatın öngördüğü gerçek kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapar, kamu güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip eder, seçim döneminde seçimlerin kanunlar çerçevesinde ve güvenlik içinde yapılmasını sağlayıcı emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlar, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının yasal sınırlar içerisinde kullanılması için gerekli işlemlerin yapılmasını ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu tür toplantı ve gösterilerin kanuna aykırı bir şekil alması halinde gerekli yasal işlemleri yapar. 

Ayrıca Büromuz 5846 sayılı (5101) kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Ülkemizin yoğun bir şekilde eleştirildiği korsan olarak adlandırılan bandrolsüz CD, kaset, kitap ve yayınlarla ilgili olarak kanunlar çerçevesinde görev yapar. 

BİLGİ İŞLEM BÜRO AMİRLİĞİ
Bilgi İşlem Büro Amirliğinin görevi; Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği vererek, görevin süratli, etkin ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini, yurt içi ve yurt dışında da bulunan diğer kurumlarla bilgisayar ağı kurarak bilgi alışverişini gerçekleştirmek suretiyle, polisin kendisini ilgilendiren bilgilere Türkiye’nin her yerinden hızlı bir şekilde erişmesini sağlamaktır. Ülkelerin güvenlik teşkilatları yeni teknolojileri kullanmak ve geliştirmek yolunda toplumun en istekli kesimleridir. Çünkü suç örgütleri teknolojiyi kendi amaçları doğrultusunda kullanarak emniyet güçleri karşısında avantajlı olmak için inanılmaz çabalar ve paralar harcamaktadırlar. 

Bu amaçla kurulan Bilgi İşlem Büro Amirliğimiz sorumluluk alanımızdaki İnternet ve Bilişim suçlarının takibi, Bürolarımız ve Polis Merkezlerimizin Bilgisayarların bakım ve tamirleri gibi konularda destek vermek üzere 2000 Yılı içerisinde kurulmuştur. İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı dahilinde meydana gelen, İnternet ve Bilişim suçlarının araştırılması, Disket, CD, Kamera Kaydı ve ses kaydı çözümleri, İnternet Kafelerin denetlenmesi gibi görevlerin yanı sıra, yayına geçen Web sitemizin tüm tasarım işlemlerini gerçekleştirmek. Emniyet Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılan Bilgisayar ve POL-NET sisteminin çalışırlılığını sağlamak, Personelimize Bilgisayar Kursları ile gerekli Bilgi ve beceriyi sunmaktır. Web sitemiz yada mail yolu ile gelen ihbarlarda ilgili birimlerle ortaklaşa çalışmaya girilerek ihbarlarınız değerlendirilmekte ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamında en geç 15 gün içinde ihbarda bulunan kişiye gerekli bilgi verilmektedir. İhbarlarınızda isim-soyisim-telefon numarası ve mail adresi bildirme zorunluluğu yoktur. 

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ
İdari büroya gelen ve giden evrakların takibini, kontrollerini ve yazışmalarını yapar. Ayrıca büro personelinin hastalık, görev, izin ve diğer özlük işleri ile ilgili hizmetlerini yürütür. 

Birim amirleri ile memurlar arasındaki koordineyi sağlar. Büro sorumluluğundaki cihaz ve diğer malzemeler için bir stok seviye tespit edip, bu seviyeler düştükçe ikmali hususunda ilgili Makam ve Başkanlıkla temas kurar. Büronun kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini büro adına takip ederek gerekli işlemleri yapmaktadır. 

PERSONEL - LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ
Müdürlüğümüz Personelinin Özlük işleri ile ilgili yazışmaların yapılması, kadromuzda görevli iken zorunlu hizmetini tamamlayarak atama durumuna gelen Personelin Atama İstek Formlarının doldurulmasını sağlamak, tayini çıkan Personelin ilişiklerinin kesilmesini sağlamak, Teşkilatımız Personelinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin rahatsızlıklarından dolayı müracaatları halinde gerekli tedavilerinin yapılması için ilgili Sağlık Kuruluşuna sevk edilmesi, rahatsızlıklarından dolayı sevk edilen Personelin bakmakla yükümlü yakınlarının tedavisini yaptırması için “Refakat İzin Onayını” alınması Müdürlüğümüze tahsisli lojmanların personelimize tahsisi için müracaat eden Personelin puanları Kamu Konutları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda hesaplayarak puan sıralamasını oluşturmaktır. 

İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait tüm hizmet binaları ve lojmanların bakım ve onarımını yapmak, Hizmet araçlarını göreve hazır bir şekilde bulundurmak, tamir ve bakımlarını yaparak akaryakıt istihkaklarını düzenlemek Emniyet Müdürlüğümüz ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binası ve lojman gibi gayri menkullerin alımı için teklifte bulunmak Müdürlüğümüz ihtiyaçlarının tespit edilerek gönderilen ödenekler dahilinde gerekli mal ve malzeme alımlarını yapmak, bütün bu işlemleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürüterek takip etmektir. 

RUHSAT TEBLİGAT İŞLEMLER BÜRO AMİRLİĞİ
Bozkır İlçe Emniyet Amirliğimizce Ruhsat işlemleri olarak Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile ilgili genel güvenlik ve asayiş hizmetleri yönünden denetim ve kontrollerin yapılması, Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Belgesi tanzimi, Ses ve Gaz Fişeği ata bilen Silah Bildirim Belgesi tanzimi gibi iş ve işlemler yürütülmektedir. 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ VERİLİRKEN İSTENEN BELGELER
 1. Yarım Kapak Dosya
 2. Dilekçe - Kaymakamlık Makamından Havaleli
 3. Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adresleri belgesi alınacak
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi Aslı
 5. Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği
 6. Sabıka Kaydı(Sabıkası varsa mahkeme kararı gelecek)
 7. İlgili Sağlık Kuruluşundan Sağlık Raporu (Alınacak olan raporda akli,ruhi ve bedeni yönden “Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi” almasında sakınca yoktur ibaresi olacaktır)
 8. 4 Adet Fotoğraf
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR İÇİN TANZİM EDİLECEK BELGE İÇİN İSTENECEK BELGELER
 1. Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe
 2. Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri ve Diğer Adresleri belgesi alınacak
 3. Adli Sicil Belgesi (Sabıkası varsa mahkeme kararı)
 4. Fatura
 5. Nufus Cüzdan Fotokopisi
Not : KURU SIKI SİLAH GELECEK (Kırmızı Şeritli Silah) 

ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİN KULLANILMASI
Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların Tüzüğün 117 nci maddesine göre bu işi bilen bir sorumlu(A Sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek mülki amirlikten izin almak için bir iş günü önce müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

NOT:Dilekçenin Kaymakamlık makamına Hava Fişek gösterisi için(24)Saat, Şenlikli ve eğlenceli ise (48) saat önce verilmesi gerekir. 
 1. Talep Sahibinin vereceği aşağıdaki bilgileri içeren dilekçe; 
 • Kullanılacak Piroteknik maddenin cinsine, miktarına,
 • Bu maddelerin kullanılmasının talep edileceği yer ve zamana,
 • Kullanacak olan kişilere ve
 • Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağı
 • Ateşleme işini yapacak olanların ateşleyici yönetmeliğine göre valilikçe verilmiş ve süresi geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin ;Piroteknik maddelerin Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname (Ateşleyicilerin vermiş olduğu taahhütnamelerde yer, zaman ve başka özel her türlü bir hüküm belirtilmemişse, bu taahhütnameler ülke genelinde yapacakları diğer başvurularda da geçerli sayılabilir.) NOTERDEN
 • Kullanılacak olan maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülmesi için tüzüğün 53 maddesine göre taşıma izin belgesi alınması gerekmekte olup, bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,
 • Nakil görevlilerinin, Piroteknik maddeleri tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak taşıyacağı, bu maddelerin taşınmasında doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname,
 • Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi (Ateşleme işini şahıs yapacaksa şahıs adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenmelidir. Sigorta poliçesinde yer sınırlaması yoksa bir adres belirtilmemişse ülke genelinde yapılacak işler geçerli sayılabilir, Ayrıca poliçe aslının görülmesi halinde fotokopisi alınacak ve aslı iade edilecek.
 • Konya Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğünün 14.08.2008 1607/4683 Sayılı yazıları ve 07.03.2008 tarih ve 26809 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin h bendinde; Patlayıcı, maytap, ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımlardan (Konutlar, eğitim, kültür alanı ve yapıları, sağlık tesisleri, otel ve dinlenme tesisleri, parklar gibi kullanımlar) itibaren en az 500 metre mesafede yapılması yasak olduğu ve bu mesafenin üzerindeki alanlarda söz konusu faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 10 dBA dan fazla aşamayacağından bahisle bu çerçevede atış yerinin belirlenmesi ve ölçümlerin yapılması.
 • Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, ilgilerin Tüzüğün Ek-1 inci maddesine göre patlayıcı madde işleriyle iştigal etmesinde engel hali olmadığının belirlenmesi ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncasının bulunmadığının anlaşılması halinde mülki amirden Piroteknik madde kullanımı için onay alınacaktır. 

  ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİ
  Çocuk Kimdir?
  Tam ve sağlam olarak doğduğu andan itibaren rüştünü ispat edinceye kadar ki hakiki şahıstır. 

  Neden Çocuk Polisi?
  Çocuklarla ilgili alınacak her türlü karar ve uygulama da çocuk için en iyi ve doğru olanın ve çocuğun yüksek yararının gözetilmesini esas alan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda onaylanarak 02 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

  Sözleşme, çocukla ilgili faaliyet gösteren kurumlarda ihtisas birimleri oluşturulmasını, personelinin özel eğitim almış, konusunda uzman olmasını öngörmektedir. 

  Yeniliklere açık, dinamik, çağın gereklerini uygulamaya çalışan Emniyet Teşkilatı hiç zaman kaybetmeden sözleşme ilkelerini esas alarak Emniyet genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği 13.04.2001 gün ve 24372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

  Ülkemiz Çocuk Hakları sözleşmesini 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve Sözleşme 27 Ocak 1995 tarih ve 22184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  Çocuklarımız geleceğimizin güneşidir. Onlar için yapılan her iyi şey, atılan her adım geleceğimize yapılan yatırımdır... 

  Çocuk Polisi, 0-18 yaş grubu gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda hizmet içi eğitim almış ve diğer resmi polislerden ayrı olarak sivil çalışan polistir. 

  “ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK GÖREVİDİR.” 

  ATATÜRK DİYOR Kİ "Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır." 

  Büro, korunmaya muhtaç, beden ve ahlak gelişimleri, şahsi güvenlikleri tehlikede olan; anasız ve babasız, annesi-babası belli olmayan, terk edilen, ihmal ve istismara maruz bırakılıp fuhuş, dilencilik, alkollü içki ve uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan; çalışan veya başıboşluğa sürüklenen yardıma muhtaç, bakım, sağlık ve eğitim-öğretim ihtiyaçları olan evinden veya bulunduğu kurumdan kaçmış halde bulunan, gününün büyük bir bölümünü sokakta geçiren, geçte olsa evine dönen, suç işlediğine ilişkin hakkında şüphe bulunan, bu nedenle C.Savcılığı tarafından hazırlık soruşturması açılmadan kolluk kuvvetlerinin yaptığı araştırmaya konu olan 12 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar ile 0 - 18 yaş grubu gerek suç işleyen gerekse suça maruz kalan tüm çocukların işlemlerini yürütmek ve yardımcı olmaktır. 

  EVRAK ARŞİV BÜRO AMİRLİĞİ
  Emniyet Amirliğine gelen her türlü evrak ve koliler zimmet karşılığında teslim alınmaktadır. Gelen Evrak Bürosu teslim aldığı evrakların muhafazasından ve gizliliğinin korunmasından, birimlere zimmetle teslim edilinceye kadar sorumludur. 

  Evrak kayıt föyündeki her haneye bir evrakı kaydetme ve föydeki bütün sütunları hatasız daktilo etmekle görevlidir. Föyler iki suret tanzim edilerek biri evrakla birlikte ilgili şubeye teslim edilmekte, teslim alan memurun sicili yazılmakta ve imzası alınarak büroda saklanmaktadır. Büro faaliyetleri ile ilgili günlük, aylık ve yıllık faaliyet raporlarının istatistiklerini yapmak ve gereği yapılmak üzere ilgililerin istifadesine sunmak. Föyleri (İmza nüshaları) yıl sonunda ciltleyip arşivlemek. Makama arzlık olarak verilen evrakların takibini yapmak, arzdan çıkan evrakların zimmet karşılığında birimlere ulaşımını sağlamak. 

  İl ve İlçe Kamu Kuruluşlarına gönderilmek üzere, Emniyet Müdürlüğü Merkez birimlerince tanzim edilen evraklar, iki suret föye kayıtları yapılıp, evrak, koli ve paketlerin gideceği adreslere göre tasnifi yapılarak, tarih ve sayısı verilmektedir. 

  Tarih ve sayı alan evraklar, gideceği adreslere göre öncelikle şehir içi ve şehir dışı olarak tasnif yapılarak zarflanmaktadır. 

  TRAFİK TESCİL BÜRO AMİRLİĞİ
  Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimiz Tescil, Denetleme ve İdari Birimler olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Tescil birimimizde tescil işlemleri, sürücü belgesi işlemleri ve arşiv olmak üzere üç ana başlık altında hizmet vermektedir. 

  Denetleme kısmını ise bir ekip ve farklı noktalarda olmak üzere hizmetlerini yürütmektedir. İdari kısımda halkımızdan gelen isteklere cevap vermek, personelimiz ile ilgili yazışmaları yapmak, cezalarla ilgili işlemlerin yürütüldüğü ceza işlemlerini yapmak, tüm başlıklarıyla eğitim hizmetlerini planlamak ve faaliyete geçirmek, vs. gibi birçok başlıkta hizmetler verilmektedir. 

  Her yıl ilçemiz İlköğretim Okullarında bilgi İşlem Büro Amirliğince hazırlanan trafik ve trafik güvenliği konusunda eğitim slaytları eşliğinde seminerler verilmekte, okul giriş-çıkış saatlerinde görev almak üzere okul geçidi görevlileri yetiştirilmiş, eğitime alınan öğrencilere eğitim sertifikaları verilerek okul geçit görevlisi olarak okul önlerinde görev yapmaları sağlanmıştır. 

  SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER
  1. Sertifikanın aslı
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. Diploma aslı
  4. Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
  5. Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)
  6. Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)
  7. Kan grubu belgesi
  8. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
  9. Dört (4) adet fotoğraf
  10. Sürücü belgesi kart ücreti 11. Öğrenim belgesi
  12. MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi) 

  NOTLAR
  * Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca, kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
  * Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir. 

  ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
  FATURALI ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
  1. Fatura
  2. Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge)
  3. Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için)
  4. Fatura kesme yetki belgesi
  5. Taşıt alım vergi makbuzu(ÖTV)
  6. Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz
  7. Trafik Sigortası
  8. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği
  9. Trafik Tescil Şubesi veya Bürosundan alınacak Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (58,50 YTL)
  10. Otomobillerde 4 adet, diğer araçlarda 5 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) (Şoförler cemiyetinden alınacak)
  11. Araç Tescil dosyası (1 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden alınacak)
  12. Vergi Numarası
  Not : Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.
  13. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptırmalıdırlar. 

  ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR.
  a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  b. İmza Sirküleri
  c. Şirket Yetkilisi veya vekili
  (Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.) 

  NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
  1. Noter satış senedi
  2. Taşıtlar Vergi Dairesinden alınacak "Borcu Yoktur" konulu yazı
  3. Tescilli olduğu İl veya İlçeden alınacak "Tescil İşleminde Sakınca yoktur" yazısı
  4. Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi
  5. Trafik Sigortası
  6. Eski plakalar gelecek
  7. Vergi numarası
  8. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
  9. Trafik Tescil Şubesi veya Bürosundan alınacak Trafik belgesi ve Tescil belgesi
  10. İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Formu Şoförler Cemiyetinden alınacaktır.)
  11. Otomobillerde 4 adet, diğer araçlarda Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden 

  Not : Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır. 

  ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER
  1. Şahadetname
  2. Gümrük vergi alındı makbuzu
  3. Trafik Sigortası
  4. Tescil Belgesi ve Trafik belgesi
  5. Otomobillerde 4 adet, diğer araçlarda araç trafik müracaat formu (Ek-1)
  6. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
  7. Vergi numarası
  8. Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)olmayabilir 

  Not : 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. 

  ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
  a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  b. İmza sirküleri
  c. Şirket Yetkilisi veya vekili 

  DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
  1. Noter Satış senedi
  2. Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeylname)
  3. Tescil belgesi
  4. Trafik belgesi (muayenesi bitenler için)
  5. Otomobillerde 4, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1)
  6. Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
  7. Vergi numarası (Alıcının)
  8. Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecektir. 

  Not : Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar. 

  ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
  a. Sicil Tasdiknamesi
  b. İmza sirküleri
  c. Şirket yetkilisi veya vekili 

  VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
  1. Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden)
  2. Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden)
  3. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
  4. Sigorta (varsa zeyilname)
  5. Tescil belgesi
  6. Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için)
  7. Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği
  8. 3 Kişiden fazla ise 2.nci Ek-1 doldurulacak
  9. Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak) 

  Not : Belgeler daktilo ile doldurulmalı 

  TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
  1. Tescil Belgesi ve Trafik belgesi 58,50 YTL(Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alnınacak)
  2. 2 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden )
  3. Dilekçe
  4. Sigorta
  5. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı
  6. Karayollarından motor - şase tespiti (muayene)
  7. Plakalar TR rumuzlu değil ise değiştirilecektir. 

  Not : Belgeler daktilo ile doldurulmalı 

  BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
  1. Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak 58,50 YTL(Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak)
  2. 2 adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak)
  3. Dilekçe
  4. Sigorta
  5. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
  6. Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak
  7. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek 

  Not : Belgeler daktilo ile doldurulacak 

  TRAFİKTEN ÇEKME (YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK)
  1. Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
  2. 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
  3. Dilekçe
  4. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
  5. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
  6. Plakaları getirilecek 

  Not : Belgeler daktilo ile yazılacak 

  ARACIN HURDAYA AYRILMASI
  1. Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
  2. 5 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
  3. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
  4. Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
  5. Eski Trafik ve Tescil belgeleri
  6. Plakalar getirilecek 

  Not : İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek. 
  Belgeler daktilo ile doldurulacak 

  ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
  1. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
  2. 4 adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden)
  3. Dilekçe
  4. Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak)
  5. Renk faturası ve örneği
  6. Sigorta
  7. Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek 

  Not : Belgeler daktilo ile doldurulmalı 

  TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VE GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
  1. Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Mdl.ve Br.A.liğinden)
  2. 2 adet Araç tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
  3. Dilekçe
  4. Sigorta
  5. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği
  6. Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği)
  7. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek 

  Not : Belgeler daktilo ile doldurulmalı. 

  ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - İSİM VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
  1. Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
  2. 2 adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden)
  3. Dilekçe
  4. Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği
  5. Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
  6. Şirketler için Resmi Gazete ilanı,
  7. Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza Sirküleri (Yeni ünvana göre)
  8. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değişecek 

  Not : Belgeler daktilo ile doldurulmalı. 

  GEÇİCİ PLAKA (A)
  İSTENEN BELGELER
  1. Verildiği yıl için geçerlidir
  2. Şirketlere verilir
  3. İki adet geçici Trafik belgesi
  4. Şirketin faaliyet yetki belgesi
  5. İstenilen sayıda karton plaka
  6. Harç makbuzu
  7. Araçlara plakaları ve ruhsatları şirketler tahsis eder
  8. Araçlara plaka tahsisi için Noterlikçe tasdikli taahhütname belgesi yaptırılır
  9. Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri getirilir 

  Not : Belgeler daktilo ile doldurulur 

  GEÇİCİ PLAKA (B)
  İSTENEN BELGELER
  1. Bir ay süre için verilir
  2. Aracın faturası-Gümrük Şahadetnamesi-Satış Senedi ve örneği
  3. Sigorta
  4. Yabancı Menşeli araçlar için Karayollarından muayenesi yaptırılacak
  5. Dilekçe
  6. Harç makbuzu
  7. Bir ay sonra plakaları ve geçici Trafik belgeleri iade edilecek
  8. Plakalar madeni plaka olacak
  9. Araca ait tüm belgeler Trafik Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğine iade edilecek
  10. Süre bitiminde ise belgeler araç sahibine iade edilecek 

  GEÇİCİ PLAKA (C YOL BELGESİ)
  İSTENEN BELGELER
  1. İki adet Geçici Trafik belgesi
  2. İki adet Karton geçici plaka
  3. Aracın satın alındığı belge örneği
  4. Sigorta
  5. Maliyeden Harç makbuzu
  6. Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
  7. En fazla 6 (altı) gün yol izni verilir
  8. Araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz 

  YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARA VERİLEN PLAKA İŞLEMLERİNDE
  1. Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye den satın almış oldukları araçlarda, faturalı araç ise, faturalı araç tescilinde istenilen belgeler istenir.
  2. Türkiye’de tescilli araçlarda ise, Noter satışlı araçların tescilinde istenilen belgeler istenir.
  3. İkametgah teskeresi veya pasaport aslı
  4. Türkiye de eğitim veya başka amaçla bulunan yabancı uyruklu kişiler çalıştıkları kurumlardan görevli olduklarına dair belge ibraz ederler.
  5. Yabancı uyruklu kişilerin yurt dışından getirdikleri kendi araçların tescili sırasında, adlarına kesilmiş gümrük şahadetname istenir. Bu araçlar karayollarında fenni muayeneye tabi tutulur.
  6. İlgili tescil kuruluşundan birer adet, Motorlu araç Trafik ve tescil belgesi, 

  Not : Alınan bu belgeler daktilo ile doldurulur. 

  AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVAN İHTİVA EDEN TESCİL PLAKA İŞLEMLERİ
  1. Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır.
  2. Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir.
  3. Araç başka İl’den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır.
  4. T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x10.000 +%17 KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir.
  5. Yıllık Vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 

  LPG İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARDA ARANAN BELGELER
  1. Fatura
  2. Montaj tespit raporu
  3. İmalat yeterlilik belgesi
  4. Karayolları uygunluk belgesi
  5. Aracın Karayolları muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar
  6. Dilekçe
  7. 3 adet Ek-1 formu
  8. Trafik ve tescil belgesi, Trf.Tes.Şb. veya Br.Aliğinden alınacak
  9. Trafik Sigortası
  10. Nüfuz cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği 

  ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE
  1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  2. İmza Sirküleri
  3. Şirket yetkilisi veya vekaletli vekili 

  İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARDA İSTENİLEN BELGELER
  1. İcra Md.lüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte
  2. Taşıt alım vergi makbuzu
  3. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
  4. Harç makbuzu
  5. Trafik Sigortası
  6. Trafik belgesi(Muayenesi bitenler için)
  7. Tescil belgesi
  8. Otomobillerde 4, diğer araçlarda 4 adet müracaat işlem formu (Ek-1)
  9. Nüfuz cüzdanı, Sürücü belgesi veya Noter tasdikli örneği
  10. Plakalar TR rumuzlu olacak, değil ise, eski plakalar gelecek
  11. İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır. 

  ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE
  a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  b. İmza Sirküleri
  c. Şirket yetkilisi veya vekil 

  MOTOR VE ŞASE DEĞİŞİMİNDE İSTENİLEN BELGELER
  1. Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler.
  2. Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak
  3. Motor bloğunun tespiti için araç karayollarına tespite gidecek
  4. Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (4 adet)
  5. Trafik Tescil belgesi, Trafik Tescil Şube veya Bürosundan alınır. 

  ÇALIŞMA KARNESİ TASDİK İŞLEMLERİ
  1. Çalışma Karnesinin tasdik işlemleri için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır, ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir.
  2. Çalışma karne tasdik işlemlerinde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi tasdik işlemleri yapılabilir. 

  ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE
  1. Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
  2. Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir. 

  ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
  1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge getirilerek, Taşıtlar vergi Dairesine yazı yazılır ve kaydı açılır.
  2. Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil tayin eder. 

  LOGO
  1. Şirketlerin ve Ticarethanelerin unvanı veya yan kuruluşları adına tescilli araçlar için Logo taşınacak şirket ile noter tasdikli sözleşme (Logo taşıma süresi ve tutarı TL olarak belirtilecektir)
  2. Logodaki marka, şirket unvanında geçmiyor ise, marka tescil belgesi aranacaktır.
  3. Trafik ve Tescil belgesi alınacak
  4. Trafik Sigortası
  5. Nüfuz cüzdanı ve sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği 

  ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE
  a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  b. İmza Sirküleri
  c. Şirket yetkilisi veya vekil 

  ARAÇLARDA YURDU TERK İŞLEMİ
  1. MA-MB ve Diplomat ve Nato ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
  2. Beş adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden)
  3. Beş adet ilişik kesme belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden)
  4. Plakalar getirilecek
  5. Trafik Tescil Belgeleri
  6. Dilekçe
  7. Taşıtlar vergi dairesinde borcu yoktur yazısı (Nato personeli ve diplomatlar hariç)
  8. Kimlik veya ikamet tezkeresi örneği 

  İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Reviewed by Bozkır Dernekleri on Ekim 31, 2020 Rating: 5

  Hiç yorum yok:

  Blogger tarafından desteklenmektedir.