İlçe Nüfus Müdürlüğü

Kurum Adı
Telefon-Faks
Adresi
Web Adresi
E-posta
İlçe Nüfus Müdürlüğü
0332 426 11 28
Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı No:51 Bozkır / KONYA
bozkir42@nvi.gov.tr
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVLERİ
5490 Sayılı Nüfus Kanunu Gereği;
 • Nüfus Cüzdanı
 • Doğum
 • Evlenme
 • Ölüm
 • Boşanma
 • Nüfus ve Aile Kayıt Örneği
 • Kızlık Soyadının Kullanılması
 • Türk Vatandaşlığına Alınmak İsteyenler
 • Adres kayıt sistemi
 • Tanıma ve kayıt düzeltme evlat edinme
 • T.C Kimlik numarası
hizmetlerini vermek. 

KURUMUN ÇALIŞMALARI VE İŞ HACMİ
İlçe Nüfus Müdürlüğü Bozkır Hükümet Konağı zemin katında 1 Müdür odası 1 servis odası ve Arşiv odasında hizmet vermektedir. 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
NÜFUS CÜZDANI YENİLEMEK
KAYIPTAN CÜZDAN ALMAK
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Temmuz 2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 inci maddesi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikteki temel amaç; vatandaşın nüfus cüzdanını ibraz etmesi halinde, başkaca bir formaliteye gerek kalmadan herhangi bir nüfus idaresinden nüfus cüzdanının değiştirilmesidir. Artık vatandaşlarımız 2 adet vesikalık resim ve nüfus cüzdanı ile müracaat etmeleri halinde başka bir belgeye gerek kalmaksızın nüfus cüzdanını kolaylıkla değiştirebilecektir. 

Vatandaşın nüfus cüzdanının kayıp olması durumunda ise yerleşim yeri veya diğer adresinin bulunduğu muhtarlıktan ya da resmi bir kurumda çalışması halinde kurumunca onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi ile yerleşim yeri veya diğer adresinin bulunduğu nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı alması mümkün hale gelmiştir. Belgeye yapıştırılan ve Nüfus Müdürlüğüne getirilecek olan iki adet resmin son altı ay içerisinde önden, başı açık, Devrim İlkelerine uygun, sivil giysiler içerisinde çekilmiş olması gerekir. (Kadınların alın ve yüzleri açık olmak koşulu ile başörtülü fotoğrafları kabul edilebilir.) Nüfus cüzdanı, reşit olanların kendisine, reşit olmayanların anne, baba veya vasisine imza karşılığında verilir. Nüfus cüzdanını kaybedenlere para cezası uygulanmamaktadır. 2009 yılı için Nüfus Cüzdan ücreti olarak, 4.5 TL. Aile Cüzdanı Ücreti olarak ise 40.00 TL. değerli Kağıt bedeli alınmaktadır. 

DOĞUM 
Yeni doğan çocuklar doğum olayından itibaren 1 ay içerisinde çocuğun anne veya babası, anne-baba ölü ise vasisi tarafından Nüfus Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır. Bildirimde, müracaat eden anne veya babanın kimliği ile var ise ilgili Hastaneden verilen doğum raporu yeterli olacaktır. Doğum olayı resmi nikah tarihinden önce gerçekleşmiş ise anne ve baba'nın birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Nüfus kütüklerine 6 yaşına kadar kayıt edilmemiş olan çocukların yaş tespiti için Nüfus Müdürlüğüne getirilmeleri gerekmektedir. 

EVLENME
16 yaşını dolduran kadın ve erkek Mahkeme izni ile, 17 yaşını tamamlayan ana baba rızası ile, 18 yaşını dolduran kendi rızaları ile evlenebilirler. Evlenme bildirimi, evlenmeyi yapan makam Belediye Evlendirme Memurluğu veya Köy Evlendirme Memurluğu olarak Köy Muhtarı tarafından yapılarak 10 gün içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirir. 

ÖLÜM
Vefat eden vatandaşlarımızdan Şehir'de vefat eden vatandaşlarımızın ölümü Hastane, Sağlık Ocağı, Belediye tabipliği tarafından, Adli vakalar sonucu vefat edenlerin ölümü ise C.Savcılığı tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. Köylerde sağlık ocağı, sağlık memuru veya görevli ebe hemşire var ise ölen kişilerin ölüm tutanakları ilgili tarafından düzenlenir. Sağlık Ocağı ve Sağlık Memuru bulunmayan Köylerde ise Muhtarı tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. 

BOŞANMA
Boşanma, evlilik birliğinin Asliye Hukuk Hakimliğince (Aile Mahkemesince) verilen Mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulur. Yabancı Mahkemelerce verilen boşanma kararları, Türkiye'de Türk Mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilmesi halinde geçerlidir. Hakim, boşanan kadının koca soyadını taşımasına izin vermiş ise, kadın önceki kaydına koca soyadı ile döner. 

NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ
Nüfus aile kütüğünde kayıtlı olan ve nüfus olaylarını kapsayan nüfus kayıt örnekleri aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgelerdir. Nüfus kayıt örneklerini isteme ve alma yetkisi, Mülki İdare Amirleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları, Türkiye'nin dış temsilcilikleri, adli makamlar, askerlik şubesi başkanlıkları, güvenlik kuruluşları, evlendirme memurlukları, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile vasi, alt ve üst soyları veya bunların resmi vekilleri, kayıt sahiplerinin ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları yetkilidir. Sayılanlar dışında kalan resmi daire ve kurumlar, istek nedeni açıkça belirtilmek ve yazılı olarak başvurmak suretiyle nüfus kayıt örneği isteyebilirler. Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar. 

KIZLIK SOYADININ KULLANILMASI


Evlilikten sonra eşinin soyadı ile birlikte kendi kızlık soyadını da kullanmak isteyenler evlilik esnasında ilgili evlendirme memurluğuna veya evlilikten sonra ilgili Nüfus Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır. 

ADRES KAYIT SİSTEMİ

YERLEŞİM YERİ NEDİR

Sürekli kalma niyetiyle oturulan yere yerleşim yeri denir. 

KONUTTA OTURANLARIN YERLEŞİM YERİ ADRES BEYANI İLE İLGİLİ YENİ UYGULAMA
1. Adres Beyanı Nasıl Yapılır : 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51’inci maddeleri gereğince vatandaşlar yerleşim yerleri(ikametgahları) değiştiğinde bu değişikliği 20 iş günü içerisinde nüfus müdürlüklerine bildirmekle sorumludurlar.
2. Adres Beyanında İstenen Belgeler : İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 14.04.2009 tarih ve 50120 sayılı talimatları doğrultusunda yerleşim yeri adres değişikliği bildirimlerinde; elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi beyanı teyit niteliğindeki belgelerden sadece biri ile konutta oturan aileden reşit birisinin müracaat etmesi gerekmektedir. 

İDARİ CEZAİ YAPTIRIM
Adres beyanı ile yükümlü olan vatandaşlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmedikleri takdirde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68(c) maddesi gereğince 322 TL. para cezası ile cezalandırılır. Gerçeğe Aykırı beyanda bulunanlar ise 646 TL. para cezası ile cezalandırılırlar. 

ADLİ CEZAİ YAPTIRIM
Herhangi bir amaçla nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ(İKAMETGAH) NEREDEN ALINIR
Adrese ilişkin bilgi ve belgeler Nüfus Müdürlüklerinden, Adres Paylaşım Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilecektir. Muhtarlar tarafından elle kağıt ortamında üretilen "ikametgah ilmuhaberleri" geçerli değildir. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaptırılan Adres Kayıt sistemi Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün T.C. Kimlik numarası ile eşleştirilerek sistemin işleyişi takibi yeni beyanların alınması ve yanlışlıkların düzeltilmesi Nüfus Müdürlüklerince yapılmaktadır. Halkımızın İkametgah belgesi olarak bildiği Yerleşim Yeri Diğer Adres Belgesi Nüfus Müdürlükleri ve KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) ye bağlı olan muhtarlar tarafından verilmektedir. Bu belge bilgisayar çıktısı olarak alındığından adreslerin tam ve doğru olarak yazıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın işlerinin gereği adres değişiklikleri Nüfus Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın adreslerinin değişikliğini 20 iş günü içinde bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 20 iş gününü geçiren ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında cezai müeyyide uygulanır. 

TANIMA
Babanın yazılı başvurusu üzerine Mahkemece, Noterce veya Nüfus Müdürlüğünce yapılan senetle tanıyan babanın hanesine baba adı ve soyadı ile analarının kimlik ve kayıtlı olduğu yer bilgileri belirtilmek suretiyle tescil edilir. Annenin bekar olması veya eşi ölmüş dul ve boşanmış olması halinde 300 gün den sonra doğan çocuklar tanıma yapılabilir. 300 gün içinde doğan çocuklar önceki eş üzerine tescil edilir. 

KAYIT DÜZELTME
Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamlarını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları; düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından bulundukları yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesine açılır. Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası bir kere açılabilir. Ad değişikliğinde çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir. 

EVLAT EDİNME
Evlatlık ile evlat edinen arasında mahkeme kararıyla soybağı kurulmasını sağlayan bir nüfus olayıdır. Evlat edinmenin şartları : 
a. Küçüklerin birlikte evlat edinilmesi (Yalnız eşler birlikte evlat edinebilirler. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler)
b. Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş olmaları gerekir.
c. Küçüklerin tek başına evlat edinilmesi (Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş olması)
d. Küçüğün yaşı ve rızası : (evlat edinenden en az 18 yaş küçük olması, ayırt etme gücüne sahipse onunda rızasının alınması, vesayet altında ise vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir) 
e. Ana ve babanın rızası Evlat edinilen küçüğün ana ve babasının rızasının alınması şarttır. 

T.C KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan bir numara sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilemez. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır. Kişiler adına düzenlenecek her türlü form, beyanname, kimlik kartı, sürücü belgesi pasaport ve sağlık karnesinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasına yer verilir. Yeni doğan çocuklara tescili anında otomatik olarak T.C. kimlik numarası verilmektedir. 

NÜFUS DURUMU
2009 yılı nüfus sayımına göre;
Merkez İlçe Nüfusu : 7.358
Köy Nüfusu : 25.634
Toplam Nüfus : 32.992 dir. 

İLETİŞİM
Adres-
Telefon0 (332) 426 11 28
Faks0 (332) 426 11 28
Webhttp://nvi.gov.tr
E-posta-

İlçe Nüfus Müdürlüğü İlçe Nüfus Müdürlüğü Reviewed by Bozkır Dernekleri on Ekim 31, 2020 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.