Tapu Sicil MüdürlüğüKurum Adı
Telefon-Faks
Adresi
Web Adresi
E-posta
Tapu Sicil Müdürlüğü
0332 280 40 41
0332 426 13 44
Demirasaf Mah. Demirasaf Cad. Bozkır Hükümet Konağı Kat:3 Bozkır / KONYA
bozkir-tsm@tkgm.gov.tr

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

1. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a. Yetki alanlarında mevzuat çerçevesinden taşınmaz mallara ait bilgi verici, her türlü akit ve tescil vs. işlemleri yapmak.
b. Mevzuata aykırı istemleri Medeni Kanunun 1016 ve Tapu Sicil Tüzüğünün 23. maddesi gereğince reddetmek, bu karara karşı ilgilisinin bölge müdürlüğüne itirazı halinde, işlemli evrakları ile tapu kayıt örneklerini 7 gün içinde Bölge Müdürlüğüne göndermek, ret kararının bozulması halinde bozma kararına uyarak istemi yerine getirmek.
c. Müfettişler ve Bölge denetim elemanları tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra raporu bölge müdürlüğüne göndermek.
d. Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait fen ne ilişkin talepleri hak sahibi veya yetkili vekilinden geldiğinin tespiti halinde, görevli Kadastro Müdürlüğü veya Kadastro Şefliğine iletmek.
e. Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri mevzuata uygun olarak düzenlemek, arşivlemek ve emniyetini sağlamak.
f. Yetki alanlarında yapılan Kadastro ve yenileme sonunda düzenlenen ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini devir teslim çizelgesi karşılığında devir almak.
g. Yetki alanlarına yeniden katılan veya yetki alanlarından çıkarılan taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini devir teslim çizelgesi karşılığında devir almak ve devir etmek.
h. Müdürlükte yapılan işlemlerin sonucu düzenlenen tapu senedi, ipotek belgesi, ipotek terkin cetvelleri ile aylık istatistik cetveli ve bilgisayar çıktılarını ve benzeri belgeleri Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğüne takip eden ayın 15 ine kadar göndermek.
ı. İtirazlı olup da Kadastro Mahkemelerince karara bağlanan taşınmaz malların tescilinden sonra bunlara ait listeleri Konya Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğüne göndermek.
i. Görevine giren konularda Kadastro Müdürlükleri veya şeflikleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak.
j. Mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgisini kanıtlayan gerçek ve tüzel kişilerce istenilen bilgi ve belge örneklerini bu konudaki mevzuata uygun olarak zamanında vermek veya göndermek.
k. Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak.
l. Müdürlüğün personel, ödenek. araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirlenen süreler içinde veya gerektiğinde Bölge Müdürlüğüne bildirmek.
m. Müdürlüğün personel, mali ve idare hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.
n. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünce verilen benzeri işlemleri yapmakla görevlidir.

2. MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE TUTULAN SİCİLLER 

Müdürlüğümüzde, hepsinin ayrı görevi ve önemi olan birbirini tamamlayıcı nitelikte siciller tutulmaktadır. Bunlar önemleri itibarı ile "Asli Siciller ve Yardımcı Siciller" olarak ikiye ayrılmaktadır. 

ASLİ SİCİLLER

a. Tapu Kütüğü : Müdürlüğümüzde bulunan defterlerin en önemlilerinden biridir. Taşınmazların üzerine kaydedildiği, bunların hukuki durumlarını gösterir ve değişiklik halinde üzerlerinde tescillerin yapıldığı defterlerdir.
b. Kat Mülkiyeti Kütüğü : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyetine çevrilen taşınmazlar için tutulan defterlerdir. İşlevi ve tutuluş şekli Tapu Kütüğü gibidir.
c. Yevmiye Defteri : Tapu Kütüğüne tescilli hakların sırasını gösterir defterdir.
d. İşlemlere Esas Belgeler : Müdürlüğümüzde yapılan işlemlerin dayanağı olan belgelerdir. Bu belgeler işlem sonrasında Tapu Kütüğü dosyalarına konularak arşivde saklanır. 

YARDIMCI SİCİLLER

a. Mal Sahipleri Sicili : Taşınmaz maliklerinin adlarının harf sırasına göre gösterildiği defterlerdir.
b. Tashihler Sicili : Yevmiye defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin sebebi, düzeltmeler siciline kaydedilir.
c. Aziller Sicili : Vekaletname verenin, vekilini azletmesi halinde buna ilişkin yazılı talebin kaydedildiği defterdir.
Kamu Orta Malları Sicili : Mer'a, Yaylak, Kışlak gibi kamu ortak malları bu sicile yazılır.
d. Tablo-Mahzen Defteri : Müdürlükte bulunan bütün Kütük ve Zabıt Defteri, Yevmiye Defteri ve Resmi Senet Ciltleri ile yardımcı siciller Tablo Mahzen Defterine kaydedilir.
e. İdari Sınırlar Kayıt Defteri : Yetkili mercilerce karara bağlanan İdari sınırlar ile ilgili kararlar ve köy sınırları, idari sınır defterine yazılır ve belgeleri özel dosyasında saklanır.
f. Yazışma Defteri : Yevmiye defteri ve Aziller siciline yazılan işlem ve belgeler dışında gelen-giden yazılar ve istemler kaydedilir.

İLETİŞİM

Adres-
Telefon0 (332) 426 24 86 (Servis)
0 (332) 426 13 44 (Müdür)
Faks0 (332) 426 13 44
Web-
E-posta

Tapu Sicil Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğü Reviewed by Bozkır Dernekleri on Ekim 31, 2020 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.